Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 29 Listopad 2021r. imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

Informacja w sprawie zmiany systemu odbioru odpadów komunalnych (2013-03-05)

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów

Informuję Państwa, że w związku z ,, rewolucją śmieciową” gminny system odbioru odpadów komunalnych zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013 r. 
Nowe obowiązki wynikają ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mają zasięg ogólnopolski.


W związku z powyższym:
Do dnia 15 marca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W miarę możliwości druki deklaracji będą dostarczone właścicielom nieruchomości. W przypadku nie otrzymania druku deklaracji dostępne będą one w Urzędzie Miejskim w Dynowie (pok. nr 4, parter) oraz udostępnione na stronie internetowej www.dynow.pl.


Zgodnie z ustawą przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.


Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej).

 

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w GMINIE MIEJSKIEJ DYNÓW będzie naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty przyjętej Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXVIII/159/12 z dnia 27 grudnia 2012 r.

 

Rada Miasta Dynów uchwaliła dwie stawki opłaty.

 

Wszelkich informacji na temat nowego systemu udziela Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dynowie: parter (pokój nr 4).


Burmistrz Miasta Dynów

 

Pobierz druk deklaracji: