Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 29 Listopad 2021r. imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

V sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014 (2011-02-11)

Zawiadamiam, że w dniu 23 lutego 2011 roku o godz.14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dynowie ul.Rynek 2 odbędzie się V sesja Rady Miasta Dynów VI kadencji 2010-2014.

Porządek obrad:

 1.  Przedstawienie porządku obrad.
 2. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z przebiegu obrad IV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na IV sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Dynów na 2011 rok:
  1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,
  2/ odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu,
  3/ przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Miasta,
  4/ przedstawienie przez Burmistrza ewentualnego stanowiska w sprawie wnioskówKomisji Rady Miasta,
  5/ dyskusja nad projektem budżetu,
  6/ głosowanie.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2011 roku w WFOŚiGW w Rzeszowie preferencyjnej pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej etap III–  zachodnia strona ul.Piłsudskiego od Nr 60-130.
 8. Podjecie uchwały w sprawie zaciągnięcia w WFOŚiGW w Rzeszowie preferencyjnej pożyczki uzupełniającej na dofinansowanie budowy stacji    uzdatniania wody wraz z ujęciami wody, zbiornikami wody, remontem, budową i przebudowa sieci wodociągowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi dla Miasta Dynowa.
 9. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rzeszowskiemu na realizacje zadania publicznego.
 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizacje zadania publicznego.
 11. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/243/09 RM z dnia 27-11-2009 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015.
 12. Podjecie uchwały sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok dla Miasta Dynów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/16/11 RM z dnia 25 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju  sportu podmiotom niezliczonym do sektora finansów publicznych na terenie miasta Dynów.
 14. Interpelacje, zapytania, wnioski i sprawy różne.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
mgr Roman Mryczko