Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Rewitalizacja miasta Dynowa

REWITALIZACJA MIASTA DYNOWA ZAKOŃCZONA !

W lipcu 2012 r. Miasto rozpoczęło inwestycję polegającą na pracach rewitalizacyjnych mających na celu poprawę jego wizerunku i funkcjonalności.
Realizacja tak dużej inwestycji była możliwa dzięki pozyskaniu przez Gminę Miejską Dynów dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” złożony w partnerstwie z Fundacją Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” uzyskał dofinansowanie w wysokości ok. 8 300 000 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Projekt zakładał realizację zadań związanych z kompleksowym odnowieniem płyty Rynku, ulic w centrum miasta oraz z utworzeniem miejskiego parku wyposażonego
w alejki spacerowe, place zabaw i boiska sportowe, a także z remontem zabytkowej oficyny dworskiej, obecnie Domu dla dzieci.

Inwestycja swym zakresem objęła remont płyty Rynku i przyległych ulic tj.: Rynek, Zamkowa, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego.
Rewitalizacja  Rynku polegała na zmianie układu zagospodarowania rynku poprzez nadanie płycie rynku w pełni funkcji rekreacyjnej z nowym układem alejek i zieleńców oraz publicznej w postaci otwartego placu przy pomniku przeznaczonego do organizowania uroczystości.

Nawierzchnia płyty rynku została wymieniona z nawierzchni asfaltowej na płyty granitowe oraz kostkę granitową, co podkreśliło prestiżowy i reprezentacyjny charakter miejsca, jakim jest centrum miasta. Rynek został wyposażony w nowe elementy małej architektury tj.: ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablice ogłoszeniowe, maszty flagowe.

W miejsce dawnej betonowej misy fontanny zlokalizowanej na Rynku wybudowana została nowoczesna podświetlana fontanna w centralnym jego punkcie. Wykonano nową nieckę w kształcie rzeki symbolizującej przepływającą przez miasto rzekę San. Okładzinę zewnętrzną wykonano z płyt granitowych. Fontanna wyposażona została w dysze tworzące kopułę wodną ponad „rzeką”, a w przeciwnych krańcach koryta „rzeki’ zainstalowano po 4 dysze spieniające o łagodnym naturalnym strumieniu. Przy dyszach zamontowano reflektory, które oświetlają tryskającą wodę. Powierzchnia zrewitalizowanego placu Rynku to 3000 m2.

W ramach inwestycji wybudowane zostało nowe, stylowe oświetlenie płyty Rynku i ulic: Zamkowej, Handlowej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Podwale (parking), Rynku oraz parkingu obok dworca autobusowego, a także traktu pieszego od ul. Zamkowej do ul. Podwale i traktu pieszego od dworca autobusowego przez ul. Krzywą, część Mickiewicza, od kościoła do ul. Jana Pawła II. Zamontowano również dwie oprawy oświetleniowe oświetlające pomnik Władysława Jagiełły.

Liczba punktów oświetleniowych: 130 szt.
W ramach prac rewitalizacyjnych wykonano urządzenie zieleni. W zakresie nowych nasadzeń uporządkowano zieleń pod względem gatunkowym, przestrzennym, kolorystycznym. Zakres prac obejmował wycinkę i nasadzenie drzew w obrębie ulic: Zamkowej, Rynek, Kazimierza Wielkiego, płyty Rynku, parkingu obok dworca autobusowego, parkingu przy ul. Podwale.
Posadzone zostały nowe drzewa i krzewy na potrzeby nowej kompozycji zieleni w ilości  ok. 1000 szt. Założone zostały również trawniki  na powierzchni ok. 1500 m2.
W ramach zadania zainstalowano monitoring elektroniczny ulic: Rynek, Handlowa, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz parkingu obok dworca autobusowego.
Wyremontowana została infrastruktura komunikacyjna obejmująca remont dróg, chodników i miejsc postojowych. Remont nawierzchni był konieczny ze względu na remont i budowę kanalizacji deszczowej i sieci oświetlenia ulicznego, a także na dostosowanie do obowiązujących norm i przepisów. Wyremontowano następujące ulice: Zamkowa i Rynek (północna pierzeja) – DW nr 835, Kościuszki, Handlowa, Kazimierza Wielkiego, Rynek, droga dojazdowa z ul. Zamkowej do parkingu obok dworca autobusowego, część ciągu pieszego łączącego ul. Zamkową z ul. Podwale.
Część dróg przylegających do płyty rynku w wyniku odtworzenia ich nawierzchni wyłożone zostaną kostką w celu stworzenia spójnego wizerunku.
Gmina Miejska Dynów w ramach tej inwestycji wyremontowała i wybudowała dwa parkingi znajdujące się w centrum miasta tj. parking obok dworca autobusowego
i parking przy ul. Podwale. Prace związane z tym zadaniem polegały na stworzeniu dodatkowo łącznie 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów i busów.

Elementem łączącym rewitalizowany Rynek z parkiem przy ul. Dworskiej był remont traktu pieszego prowadzącego od dworca autobusowego poprzez ulice Krzywą i Mickiewicza, trakt od kościoła do ul. Jana Pawła II polegający na remoncie schodów wraz barierką, nawierzchni traktu, wykonaniu odwodnienia, budowie i remoncie stylowego oświetlenia wzdłuż traktu.

Powierzchnia zrewitalizowanych dróg i chodników:. 12 875 m2
Powierzchnia parkingu przy dworcu PKS: 5 330 m2
Powierzchnia parkingu przy ul. Podwale: 323 m2
Długość remontowanych ulic: 1,07 km
Długość remontowanych chodników: 1887 mb

Inwestycja obejmowała również wymianę i budowę sieci kanalizacyjnej i budowę przyłączy kanalizacji deszczowej w ulicach: Rynek, Handlowa, Kościuszki, Kazimierza Wielkiego i Zamkowa oraz odwodnienie parkingów przy ul. Podwale i Zamkowej (obok dworca autobusowgo).

Ogółem długość przebudowanej i wybudowanej infrastruktury wynosi 1923 mb.
W ramach wspomnianej już rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie wchodzą zadania polegające na urządzeniu terenów zielonych, instalowaniu małej architektury (montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych. Oprócz wymienionych już zadań,  wybudowane zostało boisko wielofunkcyjnego  o nawierzchni syntetycznej z możliwością gry w koszykówkę, piłkę nożną i siatkówkę oraz kort tenisowego o nawierzchni syntetycznej wraz z trybunami. W celu zapewnienia zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających park wybudowano również budynek techniczno – socjalny z magazynem i toaletami.  W obiekcie zapewniono właściwe warunki dla osób niepełnosprawnych. Wykonano również altanę ogrodową. Ponadto wykonano stylowe oświetlenie parku.

Na terenie parku zaprojektowano i wykonano układ ścieżek pieszych nawiązujących swym przebiegiem do historycznego układu. Alejki piesze zostały wykonane z materiałów naturalnych, a ciągi pieszo-jezdne z kostki betonowej.

W ramach projektu wykonano dwa place zabaw – jeden dla dzieci młodszych, drugi dla dzieci starszych.
Bardzo istotną rolę w projekcie obejmującym rewitalizację znacznej części miasta odgrywa Partner projektu tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, będąca właścicielem zabytkowej oficyny dworskiej, tzw. dworu – obecnie siedziby Domu dla dzieci. Fundacja w ramach projektu przeprowadziła roboty modernizacyjno – remontowe zabytkowej oficyny dworskiej.

Realizację inwestycji w ramach projektu zakończono w maju 2015 r.
Koszt całkowity projektu to kwota ponad 11 200 000 zł, w tym kwota
ponad 8 300 000 zł (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z czego ok. 180 000 zł stanowi dofinansowanie przeznaczone dla Fundacji na roboty modernizacyjno – remontowe zabytkowej oficyny dworskiej.  Wkład finansowy Gminy Miejskiej Dynów to ponad 1 430 000 zł (15% wkładu własnego) i koszty niekwalifikowane w wysokości około 1 490 000 zł, łącznie ok. 2 920 000 zł. Z kolei pozostała kwota 31 000 zł (15%) stanowi wkład własny Fundacji.

Zadaniem rewitalizacji jest poprawa estetyki przestrzeni miejskiej, podniesienie atrakcyjności centrum miasta, wykreowanie miejsca atrakcyjnego do zamieszkania, spędzania wolnego czasu oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

Mamy również nadzieję, że realizacja projektu stanie się magnesem przyciągającym turystów do naszego miasteczka.


fot. Daniel GąseckiProjekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” o dofinansowanie którego ubiegała się Gmina Miejska Dynów wraz ze swoim Partnerem tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”.

 

W/w partnerski projekt przeszedł pozytywnie trzystopniową ocenę i uzyskał dofinansowanie na jego realizację.

 

Projekt złożony został 18 listopada 2010 r. w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski nabór w ramach osi  priorytetowej VII – Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Od tamtego czasu projekt poddany został wspomnianej już trzystopniowej ocenie tj.: ocenie formalnej, następnie merytoryczno – technicznej, a na ostatnim etapie ocenie strategicznej. W wyniku oceny merytorycznej projekt uplasował się na 7 miejscu listy obejmującej projekty głównie jednostek samorządów terytorialnych, uzyskując jednocześnie 77,50 punktu. Następnie projekt poddany został ocenie strategicznej, w której uzyskał dodatkowe 15 punktów przyznanych przez Zarząd Województwa.  Ostatecznie ogólna liczba punktów przyznanych w wyniku ocen wynosi 92,50 punktu.


Dokonując oceny strategicznej poprzez przyznanie dodatkowych punktów dla projektów Zarząd Województwa uznał, iż wszystkie projekty są w wysokim stopniu zgodne z aktualnymi potrzebami i zrównoważonym rozwojem województwa i przyznał po 15 punktów. Warto również podkreślić fakt, iż z 73 pozytywnie ocenionych pod kątem formalnym i merytoryczno – technicznym wniosków, 47 uzyskało dofinansowanie na realizację zamierzonych zadań, natomiast Gmina Miejska Dynów znajduje się na 13 miejscu ogólnego zestawienia.


Projekt pn.: „Poprawa wizerunku miasta Dynów poprzez rewitalizację Rynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastruktury komunikacyjnej w obrębie Obszaru I” Gminy Miejskiej Dynów i Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE” zakłada realizację zadań związanych z remontem płyty rynku oraz z utworzeniem miejskiego parku wyposażonego w alejki spacerowe, place zabaw oraz boiska sportowe.

Projekt swym zakresem obejmuje remont płyty Rynku i przyległych ulic tj.: ulicy Rynek, Zamkowa, Handlowa, Kościuszki, Dworska, Kazimierza Wielkiego. Przebudowa Rynku polegała będzie na wymianie jego nawierzchni asfaltowej na płyty granitowe oraz kostkę granitową, a także na budowie nowoczesnej, podświetlanej fontanny w centralnym jego punkcie, podkreślając prestiżowy charakter tego miejsca.


Ponadto zaprojektowano również wykonanie małej architektury obejmującej tablice ogłoszeniowe, maszty flagowe, nowe ławki i kosze na śmieci, stojaki na rowery, wykonanie urządzenia zieleni, monitoringu elektronicznego, budowę nowego, stylowego oświetlenia płyty Rynku
i w/w ulic. W projekcie ujęte zostały również prace związane z remontem infrastruktury technicznej obejmującym remont i budowę kanalizacji deszczowej, a następnie odtworzenie nawierzchni dróg zniszczonych w trakcie poprawy stanu kanalizacji deszczowej.


Dzięki remontowi kanalizacji deszczowej w centrum miasta wody deszczowe odprowadzone zostaną do nowej sieci, a z chodników znikną mało estetyczne i niebezpieczne dla mieszkańców kratki ściekowe. Część dróg przylegających do płyty rynku w wyniku odtworzenia ich nawierzchni wyłożone zostaną kostką w celu stworzenia spójnego elementu. Gmina Miejska Dynów w ramach tego projektu uzyskała również dofinansowanie na remont i budowę dwóch parkingów znajdujących się w centrum miasta tj. parkingu przy dworcu PKS i parkingu w rejonie skrzyżowania ul. Zamkowej z ul. Podwale. Prace związane z tym zadaniem polegać będą głównie na stworzeniu dodatkowo łącznie 150 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 2 dla autobusów wycieczkowych.


Elementem łączącym rewitalizowany Rynek z parkiem przy ul. Dworskiej jest budowa kładki dla pieszych przez rzekę Dynówkę.
W ramach wspomnianej już rewitalizacji parku przydworskiego w Dynowie wchodzą zadania polegające na urządzeniu terenów zielonych, instalowaniu małej architektury (montaż ławek, koszy, tablic informacyjnych, wyposażenie placów zabaw), wykonaniu zjazdów, dróg wewnętrznych, placów, ścieżek spacerowych. Oprócz wymienionych już prac zaprojektowano również budowę boiska wielofunkcyjnego (ze sztuczną nawierzchnią) i kortu tenisowego wraz z trybunami. W celu zapewnienia zaplecza sanitarnego dla osób odwiedzających park, zaprojektowano również budowę budynku techniczno – socjalnego, w którym znajdować się będą toalety. Ponadto wykonane zostanie dodatkowo oświetlenie parku.
Bardzo istotną rolę w projekcie obejmującym rewitalizację znacznej części miasta odgrywa Partner projektu tj. Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, będąca właścicielem zabytkowej oficyny dworskiej, tzw. dworu – obecnie siedziby Domu dla dzieci. Fundacja w ramach projektu przeprowadzi roboty modernizacyjno – remontowe zabytkowej oficyny dworskiej. To dzięki temu, iż w projekcie ujęty został w/w zabytkowy budynek oraz prace polegające na jego termomodernizacji, partnerski projekt otrzymał w wyniku oceny merytorycznej dodatkowe 20 punktów i uzyskał dofinansowanie.


Planowany termin realizacji projektu to: sierpień 2011 – wrzesień 2013, jednak w związku z koniecznością przygotowania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie i procedurami przetargowymi okres realizacji projektu może ulec zmianie. Ponadto projekt zakłada głównie działania związane z remontem infrastruktury, dlatego też wszelkie prace podejmowane będą w sprzyjających warunkach atmosferycznych.


Koszt całkowity projektu to kwota 10 079 000,00 PLN, w tym kwota           8 500 000,00 PLN (85%) stanowi dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast wkład własny Gminy Miejskiej Dynów to ponad 1 463 000,00 zł (15%). Z kolei pozostała kwota 37 000,00 zł (15%) stanowi wkład własny Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II „WZRASTANIE”, natomiast dofinansowanie prac, jakie realizowane będą przez Partnera projektu wynosi ponad 209 700,00 zł (85%).


Celem projektu jest dostosowanie centrum miasta do potrzeb gospodarczych, społecznych, kulturowych i turystycznych, dzięki którym podniesiona zostanie jakość życia mieszkańców oraz konkurencyjność miasta. Działania projektu zmierzać będą do poprawy estetyki i funkcjonalności przestrzeni, a także podniesienia standardów zamieszkania i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców i turystów.

 


ROZPOCZĘTO NABÓR WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM (PROCEDURA STANDARDOWA) O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 OSI PRIORYTETOWEJ VII SPÓJNOŚĆ WEWNĄTRZREGIONALNA
(działań: 7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo)

 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 przyjmuje wnioski w terminie od 31 sierpnia 2010 r.:

 

 • do 18 listopada 2010 r. w ramach działań: 7.1 Rewitalizacja miast i 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

 • do 28 października 2010 r. w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo

 

 1. Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu -od dnia 31 sierpnia 2010 r. do dnia 18 listopada 2010 r. w ramach działań: 7.1 Rewitalizacja miast i 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz do dnia 28 października 2010 r. w ramach działania 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo.      Data wpływu wniosku o dofinansowanie projektu liczona jest od terminu dostarczenia do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO lub w przypadku dostarczenia pocztą - daty stempla Kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego. Wnioski, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 2. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu w przypadku procedury standardowej rozumiany jako podjęcie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwały o wyborze projektów do dofinansowania po dokonaniu oceny strategicznej – I/II kwartał 2011 r. Wyniki oceny wniosków opublikowane zostaną na stronie www.wrota.podkarpackie.pl i www.si.podkarpackie.pl.  

  Termin realizacji projektu - podpisanie umowy z wykonawcą projektu powinno nastąpić nie później niż 6 m-cy od daty podpisania umowy o dofinansowanie. Złożenie wniosku o płatność końcową powinno nastąpić do dnia 30 października 2013 r.

 3. Miejsce składania wniosków
  Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy składać osobiście lub przez posłańca w siedzibie Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4 w Rzeszowie, w godzinach od 8.00 do 15.30 lub przesyłać pocztą kurierską lub listem poleconym na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, Aleja Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów.

  Informacji dotyczących ogłoszonego konkursu udziela Pani Ewa Kopera, tel. (017) 747 65 29 oraz Pan Rafał Piela  tel. (017) 747 65 70,
        e-mail pi@podkarpackie.pl

 

WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM:
http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum/nabor_14

 


Prognoza odziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Dynów na Lata 2008-2015.

Dokumenty do pobrania:


Konsultacje dotyczące rewitalizacji (przebudowy) płyty Dynowskiego Rynku i ulic przyległych (2010-06-25)

Burmistrz Miasta Dynowa zaprasza mieszkańców Dynowa na konsultacje dotyczące rewitalizacji (przebudowy) płyty Dynowskiego Rynku i ulic przyległych.


Prezentacja projektu odbędzie się w dniu 27.06.2010r. (niedziela)o godz. 10:30 i o godz. 12:00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie.

   

BURMISTRZ MIASTA DYNOWA

Zygmunt Frańczak

 

 


 

WAŻNE! Wyjaśnienia dla potencjalnych wnioskodawców działań 7.1 Rewitalizacja miast, 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo RPO WP (13.05.2010)

 

Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zamieszczono ważne informacje dla potencjalnych wnioskodawców działania 7.1 Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 dostępne pod linkiem: http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/100430_wyjasnienia
oraz: http://www.wrota.podkarpackie.pl/res/rpo/Aktualnosci/2010/04/wyja_nienia_7_17_27_3___wm_kp_rj_.pdf

 


 

Zmiana terminu naboru wniosków (01.03.2010)


Uprzejmie informujemy potencjalnych wnioskodawców, że termin składania wniosków wraz z załącznikami w ramach Osi Priorytetowej VII: Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1 – Rewitalizacja miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013 został przesunięty na sierpień br.

Obowiązuje standardowa procedura składania wniosków wraz z niezbędnymi załącznikami.
Komplet dokumentów należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zgodnie z ogłoszeniem o naborze wniosków, którego ukazanie się na stronie internetowej http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl planowane jest na sierpień br. Wraz z ogłoszeniem zamieszczony zostanie również regulamin konkursu wraz załącznikami (wśród których znajdować będą się m.in. wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, itd.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 należy wypełnić w Generatorze wniosków.

Istotne materiały, podręczniki, wytyczne i wyjaśnienia zamieszczone są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Vademecum Wnioskodawcy/Beneficjenta.

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/vademecum
.

 


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 został przyjęty uchwałą Rady Miasta Dynów

 

Zakończyły się prace związane z opracowaniem Lokalnego  Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015. Program przedstawiony został członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na posiedzeniu w dniu 15 września 2009 r.

 

W związku z przeprowadzoną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko, której streszczenie zostało wpisane w LPR, Program ponownie został przedstawiony członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynów na posiedzeniu w dniu 24 listopada 2009 r. 

 

W celu przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania programu na środowisko sporządzona została prognoza oddziaływania na środowisko, zawierająca elementy wyszczególnione w art. 51 ust. 2 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227). Streszczenie niniejszej prognozy ujęte zostało w Lokalnym Programie Rewitalizacji.

 

Po dokonaniu oceny strategicznej dla w/w programu, wnioski przedstawione przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie ujęte zostały w LPR, który przedstawiony został Radzie Miasta Dynowa do zatwierdzenia.

 

W dniu 27 listopada 2009 r. Rada Miasta Dynów przyjęła Uchwałą Nr XXXIX/243/09 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015.

 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 w dniu 30 listopada 2009r.  przekazany został do Urzędu Marszałkowskiego w celu dokonania jego analizy
i zgłoszenia ewentualnych uwag. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której w trakcie oceny wniosków złożonych w ramach RPO WP kwestionowane będą zapisy lokalnych programów rewitalizacji.
 

Jednocześnie informujemy potencjalnych wnioskodawców ujętych w Lokalnym  Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015, że w Urzędzie Miejskim w Dynowie p.13 dostępna jest wersja elektroniczna niniejszego Programu, stanowiącego niezbędny załącznik do wniosku o dofinansowanie danych projektów.

 

Po analizie i akceptacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej Dynowa.

 


Zakończyły się prace związane z opracowaniem Lokalnego  Programu Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015. (13.10.2009r.)

 

Program przedstawiony został członkom Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów i Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Dynowa na posiedzeniu w dniu 15.09.2009 r.

Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi opracowania programów strategicznych LPR musi zostać poddany ocenie oddziaływania na środowisko. W związku z tym Urząd Miejski zwrócił się  do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej do LPR.


Powyższe instytucje w odpowiedzi na w/w pisma stwierdziły, że dla programu konieczne jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, która powinna zawierać elementy wyszczególnione w art. 51 ust. 2 pkt. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 7 listopada 2008 r. Nr 199, poz. 1227).


Po dokonaniu oceny strategicznej dla w/w programu , wnioski przedstawione przez RDOŚ i PWIOŚ ujęte zostaną w LPR, który następnie przedstawiony zostanie Radzie Miasta Dynowa do zatwierdzenia.


Po przyjęciu uchwałą Rady Miasta Dynowa Lokalny Program Rewitalizacji  przekazany zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w celu jego analizy i zgłoszenia ewentualnych uwag. Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji, w której w trakcie oceny wniosków złożonych w ramach RPO WP kwestionowane będą zapisy lokalnych programów rewitalizacji.

 

Jednocześnie informujemy potencjalnych wnioskodawców ujętych w Lokalnym  Programie Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008-2015, że planowana procedura preselekcji naboru wniosków  w ramach działania 7.1 – Rewitalizacja miast została zmieniona na procedurę standardową, co się wiąże z posiadaniem kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, a także przesunięto ogłoszenie naboru wniosków z listopada br. na I kwartał 2010r.


 

Więcej informacji:

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/rpo/aktualnosci/091006_zmiana_harmonogramu_naboru_wnioskow

 


Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 - 2015 (22.01.2009r.) - ANKIETA

Szanowni Państwo,
W związku z ukazaniem się nowego projektu „Wytycznych w zakresie przygotowania lokalnych programów rewitalizacji” zgodnych z zapisami Szczegółowego opisu priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, w zakresie działania 7.1 „Rewitalizacji miast”, Osi priorytetowej 7.  „Spójność wewnątrzregionalna” i trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 zachęcamy gorąco wszystkie zainteresowane podmioty oraz mieszkańców Dynowa do zgłoszenia nam swoich pomysłów, propozycji mających na celu rozwój społeczno – gospodarczy oraz odnowę miasta.
 
Wypełniając poniższą ankietę macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się  w proces rewitalizacji Dynowa. 
 

Nieprzekraczalny termin przesyłania ankiet mija 13.02.2009r.

Zgłoszenia prosimy dostarczyć bądź przesłać na adres:
Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2
36-065 Dynów
pokój 13
lub e-mail: a.baran@dynow.pl
tel. 016/65 21 093 wew. 30, fax. 016/65 21 093 wew.21

Osoby do kontaktu: Anna Baran, Joanna Bułdak 

 

Dokumenty do pobrania:


 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji (2008-09-22)

Szanowni Państwo!

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji  Miasta Dynów na lata 2008 – 2015 zachęcamy gorąco organizacje pozarządowe, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych (tj. policja, straż pożarna), wspólnoty mieszkaniowe, które planują w latach 2008-2015 realizować (lub realizują) w Dynowie projekty mające na celu rozwój społeczno-gospodarczy oraz odnowę miasta do zgłoszenia nam swoich pomysłów.


Wypełniając poniższą kartę projektu macie Państwo możliwość aktywnie włączyć się w proces rewitalizacji Dynowa, a jednocześnie zapewnić swoim przedsięwzięciom solidne podstawy do ubiegania się w przyszłości o fundusze unijne (często wsparcie finansowe UE uzależnione jest od obecności projektu w Lokalnym Programie Rewitalizacji).

 

Nieprzekraczalny termin przesyłania kart mija 14.11.2008 r.


Zgłoszenia prosimy przekazać bądź przesłać na adres:
Urząd Miasta Dynów
ul. Rynek 2,
36-065 Dynów
pokój nr 13
lub e-mail: a.baran@dynow.pl 
tel. 016/65 21 093 wew. 30, fax. 016/65 21 093 wew. 21

Osoby do kontaktu: Anna Baran, Joanna Bułdak  

 

Dokumenty do pobrania: