Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Podatki i opłaty lokalne

Gmina ma prawo pozyskiwania dochodów własnych, do których zalicza się między innymi dochody stanowiące wpływy z podatków i opłat ustalanych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw.

 

Gmina nie ma uprawnień do ustalania podatków stanowiących jej dochody, posiada natomiast uprawnienia do decydowania o wielkości wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, opłata targowa, opłata miejscowa, opłata administracyjna).

 

W ramach uprawnień gminy wyłączne kompetencje do ustalania wysokości stawek,nie wyższych jednak od określonych ustawowo posiada rada gminy.

 

Stawki podatku w 2015 roku


Podatek od nieruchomości
W 2015 roku obowiązuje Uchwała Nr II/7/14 Rady Miasta Dynowa z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zobacz Uchwałę Nr II/7/14

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

2) od budynków lub ich części:

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.

Podatek rolny

W 2015 roku stawka podatku rolnego:

Uchwałą Nr II/6/14 Rada Miasta Dynów obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. poz.935) z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

Zobacz Uchwałę Nr II/6/14


Podatek leśny
Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2015 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. (M.P. poz.955) - wynosi 41,55 zł.
Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2014 r.


Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku określa Uchwała Nr XXVII/151/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr XXVII/151/12

Opłata od posiadania psów
Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek
Zobacz Uchwałę Nr XXVII/152/12


Wpłaty podatków i opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Dynowie :
24 9093 0007 2001 0001 6535 0001 Wzory formularzy podatkowych obowiązujących w 2015 r.


Na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/12 Rady Miasta Dynów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/175/13 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości  określa się następujące wzory formularzy:

 

- w zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór:

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), 
· (pobierz formularz IN-1)

Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
· (pobierz formularz DN-1)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A), 
· (pobierz formularz ZN-1/A)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), 
· (pobierz formularz ZN-1/B)

 

 

- w zakresie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa się wzór:

Informacji o gruntach (IR-1), 
· (pobierz formularz IR-1)

Deklaracji na podatek rolny (DR-1), 
· (pobierz formularz DR-1)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A), 
· (pobierz formularz ZR-1/A)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), 
· (pobierz formularz ZR-1/B)

 

 

- w zakresie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa się wzór:

Informacji o lasach (IL-1), 
· (pobierz formularz IL-1)

Deklaracji na podatek leśny (DL-1), 
· (pobierz formularz DL-1)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A), 
· (pobierz formularz ZL-1/A)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), 
· (pobierz formularz ZL-1/B)


 


Stawki podatku w 2014 roku
 
Podatek od nieruchomości
W 2014 roku obowiązuje Uchwała Nr XXVII/150/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
Zobacz Uchwałę Nr XXVII/150/12

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:
2) od budynków lub ich części:

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


 
Podatek rolny
W 2014 roku stawka podatku rolnego:
Uchwałą Nr XXXVIII/218/13 Rada Miasta Dynów obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P., poz.814) z kwoty 69,28,86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

 
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2014 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013 r. (M.P. poz.828.) - wynosi 37,63 zł.

 
Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku określa Uchwała Nr XXVII/151/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr XXVII/151/12

 
Opłata od posiadania psów
Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek

 
Wpłaty podatków i opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Dynowie :
24 9093 0007 2001 0001 6535 0001
 
 

 Wzory formularzy podatkowych obowiązujących w 2014 r.


Na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/12 Rady Miasta Dynów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/175/13 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości  określa się następujące wzory formularzy:

 

- w zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór:

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), 
· (pobierz formularz IN-1)

Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
· (pobierz formularz DN-1)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A), 
· (pobierz formularz ZN-1/A)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B), 
· (pobierz formularz ZN-1/B)

 

 

- w zakresie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa się wzór:

Informacji o gruntach (IR-1), 
· (pobierz formularz IR-1)

Deklaracji na podatek rolny (DR-1), 
· (pobierz formularz DR-1)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A), 
· (pobierz formularz ZR-1/A)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B), 
· (pobierz formularz ZR-1/B)

 

 

- w zakresie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa się wzór:

Informacji o lasach (IL-1), 
· (pobierz formularz IL-1)

Deklaracji na podatek leśny (DL-1), 
· (pobierz formularz DL-1)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A), 
· (pobierz formularz ZL-1/A)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B), 
· (pobierz formularz ZL-1/B)


 Stawki podatku w 2013 roku
 
Podatek od nieruchomości
W 2013 roku obowiązuje Uchwała Nr XXVII/150/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 listopada 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zobacz Uchwałę Nr XXVII/150/12

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:
2) od budynków lub ich części:

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


 
Podatek rolny
W 2013 roku stawka podatku rolnego:
Uchwałą Nr XXVII/149/12 Rada Miasta Dynów obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 roku (M.P., poz.787) z kwoty 75,86 zł za 1 dt do kwoty 55,00 zł za 1 dt.

 
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2013 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. (M.P. poz.788.) - wynosi 41,02 zł.

 
Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2013 roku określa Uchwała Nr XXVII/151/12 Rady Miasta Dynowa z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr XXVII/151/12

 
Opłata od posiadania psów
Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 25,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek

 
Wpłaty podatków i opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Dynowie :
24 9093 0007 2001 0001 6535 0001
 
 

 Wzory formularzy podatkowych obowiązujących w 2013 r.


Na podstawie Uchwały Nr XXVII/153/12 Rady Miasta Dynów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz na podstawie Uchwały Nr XXX/175/13 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości  określa się następujące wzory formularzy:

 

- w zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór:

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
· (pobierz formularz IN-1)

Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
· (pobierz formularz DN-1)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A),
· (pobierz formularz ZN-1/A)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B),
· (pobierz formularz ZN-1/B)

 

 

- w zakresie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa się wzór:

Informacji o gruntach (IR-1),
· (pobierz formularz IR-1)

Deklaracji na podatek rolny (DR-1),
· (pobierz formularz DR-1)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A),
· (pobierz formularz ZR-1/A)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B),
· (pobierz formularz ZR-1/B)

 

 

- w zakresie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa się wzór:

Informacji o lasach (IL-1),
· (pobierz formularz IL-1)

Deklaracji na podatek leśny (DL-1),
· (pobierz formularz DL-1)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A),
· (pobierz formularz ZL-1/A)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B),
· (pobierz formularz ZL-1/B)


 


Stawki podatku w 2012 roku
 
Podatek od nieruchomości
W 2012 roku obowiązuje Uchwała Nr XIV/83/11 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Zobacz Uchwałę Nr XIV/83/11

Zgodnie z w/w uchwałą ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:
2) od budynków lub ich części:

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.


Podatek rolny
W 2012 roku stawka podatku rolnego:
Uchwałą Nr XIV/86/11 Rada Miasta Dynów obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku (M.P. Nr 95, poz.969) z kwoty 74,18 zł za 1 q do kwoty 50,00 zł za 1 q.

 
Podatek leśny
Stawka podatku leśnego od 1 ha fizycznego lasu na 2012 r. obliczona według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011 r. (M.P. Nr 95, poz.970.) - wynosi 41,07 zł.

 
Podatek od środków transportowych
Wysokość stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku określa Uchwała Nr XIV/85/11 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz Uchwałę Nr XIV/85/11

 
Opłata od posiadania psów
Roczna wysokość stawki opłaty od posiadania psów wynosi 20,00 zł od jednego psa.
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. Obowiązek powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek

 
Wpłaty podatków i opłaty od posiadania psów można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Dynowie lub na konto:
Bank Spółdzielczy w Dynowie : 24 9093 0007 2001 0001 6535 0001
 
 

 Wzory formularzy podatkowych obowiązujących w 2012 r.


Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych oraz Uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miasta Dynów z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych określa się następujące wzory formularzy:

- w zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór:

Informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1),
· (pobierz formularz IN-1)

Deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1),
· (pobierz formularz DN-1)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o nieruchomościach" (ZN-1/A),
· (pobierz formularz ZN-1/A)

Załącznika do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji na podatek od nieruchomości

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości" (ZN-1/B),
· (pobierz formularz ZN-1/B)

- w zakresie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa się wzór:

Informacji o gruntach (IR-1),
· (pobierz formularz IR-1)

Deklaracji na podatek rolny (DR-1),
· (pobierz formularz DR-1)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o nieruchomościach rolnych" (ZR-1/A),
· (pobierz formularz ZR-1/A)

Załącznika do informacji o gruntach lub deklaracji na podatek rolny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku rolnym" (ZR-1/B),
· (pobierz formularz ZR-1/B)

- w zakresie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa się wzór:

Informacji o lasach (IL-1),
· (pobierz formularz IL-1)

Deklaracji na podatek leśny (DL-1),
· (pobierz formularz DL-1)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o nieruchomościach leśnych" (ZL-1/A),
· (pobierz formularz ZL-1/A)

Załącznika do informacji o lasach lub deklaracji na podatek leśny

- "Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym" (ZL-1/B),
· (pobierz formularz ZL-1/B)


 

Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XXXIX/238/09 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych oraz Uchwały Nr XIV/89/11 Rady Miasta Dynów w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/238/09 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2009r określa się następujące wzory deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych:

Wzór deklaracji na podatek rolny (DR-2),
· (pobierz formularz DR-2)

Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-2),
· (pobierz formularz DN-1)

Wzór deklaracji na podatek leśny (DL-2),
· (pobierz formularz DL-2)

 


Stawki podatku w 2011 roku

Podatek od nieruchomości

W 2011 roku obowiązuje Uchwała Nr XXXIX/234/09  Rady Miasta Dynowa z dnia 27 listopada  2009 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i Uchwała Nr VII/42/11 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/234/09 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
Zobacz Uchwałę Nr XXXIX/234/09

Zobacz Uchwałę Nr VII/42/11

 

Zgodnie z w/w uchwałami ustala się roczną wysokość stawek:

1) od gruntów:

 2) od budynków lub ich części:

 3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7. 

 Podatek rolny

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego na 2011 r. obliczony według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy,  zgodnie z Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 26 października 2010 r. (M.P. z dnia 26 października 2010 r.  Nr  76 poz. 960) -  wynosi:

 Podatek leśny

Podatek leśny od 1 ha lasów na 2011 r. obliczony według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, zgodnie Komunikatem Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 października 2010 r. (M.P. z dnia 29 października 2010 r.) -  wynosi 34,0230 zł.

Podatek od środków transportowych

Wysokość podatku od środków transportowych w 2011 roku reguluje Uchwała Nr XXXIX/235/09 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Zobacz uchwałę Nr XXXIX/235/09
 

Podatek od posiadania psów

Zgodnie z Uchwałą XXXIX/236/09  Rady Miasta Dynowa z dnia 27 listopada 2009 r.  w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXVIII/174/08 Rady Miasta Dynowa z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów, w 2011 roku nie obowiązuje przedmiotowa opłata.
Zobacz uchwałę Nr XXXIX/236/09

 


Wzory formularzy podatkowych obowiązujących w 2011 r.

 Na podstawie Uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych i  Uchwały Nr VII/43/11 Rady Miasta Dynowa z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/237/09 Rady Miasta Dynów z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych określa się następujące wzory formularzy:

 - w zakresie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych i deklaracji na podatek od nieruchomości określa się wzór:

- w zakresie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny określa się wzór:

 - w zakresie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny określa się wzór:


Dodatkowo na podstawie Uchwały Nr XXXIX/238/09 Rady Miasta Dynowa z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych określa się następujące wzory deklaracji podatkowych wyłącznie dla zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych: