Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Poniedziałek, 25 Październik 2021r. imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie
ul. Rynek 2, 36-065 Dynów
tel. 0(...)16 652 12 86
fax. 0(...)16 652 12 86
WWW: www.mops.dynow.pl
BIP: www.bip.mops.dynow.pl
 
Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek 7:00 - 15:00


Kierownik
mgr Henryka Papiernik
 
Pracownicy socjalni 
Małgorzata Kuś - specjalista pracy socjalnej
Krystyna Kiełbasa - specjalista pracy socjalnej
Aneta Banat - pracownik socjalny
Monika Pawłowska - pracownik socjalny

Pozostali pracownicy 
Marzena Pilszyk - główny księgowy
Dariusz Śnieżek - inspektor
Ewelina Wolańska - inspektor


Pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze: 
Elżbieta Golonka
Jolanta Niedzielska
Kazimiera Cygan
Jolanta Mosur 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie jest samodzielną jednostką organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa miasta Dynów.

Podlega bezpośrednio Radzie Miasta, jest podstawową jednostką organizacyjną systemu pomocy społecznej w mieście Dynów.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dynowie powołany jest na podstawie art.46 ust.1 ustawy o pomocy społecznej , art.9 ust 1 ustawy o samorządzie terytorialnym oraz uchwały Nr II/16/92 Rady Miejskiej w Dynowie z dnia 28 stycznia 1992 roku w sprawie powołania MOPS.Do głównych zadań realizowanych przez ośrodek pomocy społecznej należy:

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych.
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
 • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych i specjalnych celowych;
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się oraz przyznawanie i wypłata zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym;udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego; 
 • praca socjalna;
 • sprawianie pogrzebów 
 • wypłatą świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych 
 • wypłatą świadczeń wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 
 • działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych