Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Środa, 23 Wrzesień 2020r. imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
Strona główna Kontakt Mapa Strony

Aktualności

III sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018. (2014-12-16)

Zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2014 roku o godz.14:00w sali narad Urzędu Miejskiego w Dynowie ul. Rynek 2 odbędzie się III sesja Rady Miasta Dynów VII kadencji 2014-2018.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie,stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienieporządku obrad.
 3. Przyjęcieprotokołu z przebiegu obrad II sesji Rady Miasta.
 4. SprawozdanieBurmistrza Miasta z realizacji uchwał podjętych na II sesji RM.
 5. SprawozdanieBurmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Informacja o pracystałych Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwaływ sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2014 rok.
 8. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany uchwałydotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2015 -2023.
 9. Podjęcie uchwaływ sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/136/12 Rady Miasta Dynów z dnia 29 sierpnia2012r. dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowaniezadania „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez Rewitalizację Rynku iprzyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastrukturykomunikacyjnej w obrębie obszaru I” .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały NrXLIX/276/14 Rady Miasta Dynów z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego nadofinansowanie zadania: „Poprawa wizerunku Miasta Dynów poprzez RewitalizacjęRynku i przyległych ulic, parku przydworskiego oraz remont infrastrukturykomunikacyjnej w obrębie obszaru I”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenie stawki takiej opłaty.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia„Programu Rozwoju Gospodarczego Przeworsko – Dynowskiego Obszaru Wsparcia” wrazz „Prognozą oddziaływania na środowisko”
 13. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski isprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.                                               

Przewodniczący Rady
mgr Ewa Hadam
Najbliższe posiedzenia Komisji Rady Miasta Dynowa: