Oficjalny serwis internetowy Miasta Dynów
     Wtorek, 28 Czerwiec 2022r. imieniny: Florentyny, Ligii, Leona
Strona główna Kontakt Mapa Strony

System Gospodarowania Odpadami



OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że od dnia 1 lipca 2015 r. obowiązywać będzie nowy kalendarz wywozu odpadów na terenie miasta Dynowa. 


Szczegółowy kalendarz dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz rozdawany jest wraz z workami w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 4.


Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak






KOMUNIKAT

Burmistrza Miasta Dynowa w sprawie wysokości stawek opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych obowiązujących od dnia 1 lutego 2015r. Burmistrz Miasta Dynowa informuje, że od 1 lutego 2015 r. ulegają zmianie miesięczne stawki opłat za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Uchwałą Nr 111/13/14 Rady Miasta Dynów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia stawki takiej opłaty od 1 lutego 2015 r. stawki opłat wynoszą odpowiednio:

 • jeśli właściciel nieruchomości nie prowadzi segregacji i oddaje wszystkie śmieci jako zmieszane -ponosi opłatę w wysokości: 16,00 zł od osoby miesięcznie,
 • jeśli właściciel nieruchomości prowadzi selektywną zbiórkę odpadów komunalnych -ponosi opłatę w wysokości: 8,50 zł od osoby miesięcznie.
Zgodnie z treścią przepisów znowelizowanej ustawy, właściciel nieruchomości otrzyma zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji. W takim przypadku właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Wszelkich informacji udziela Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Dynowie: parter (pokój nr 4).

Burmistrz Miasta Dynowa
Zygmunt Frańczak



OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązywać będzie nowy kalendarz wywozu odpadów na terenie miasta Dynowa. 


Szczegółowy kalendarz dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz rozdawany jest wraz z workami w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 4.


Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak





OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że od dnia 1 lipca 2014 r. obowiązywać będzie nowy kalendarz wywozu odpadów na terenie miasta Dynowa. 


Szczegółowy kalendarz dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz rozdawany jest wraz z workami w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 4.


Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak





INFORMACJA GMINY MIEJSKIEJ DYNÓW W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI za 2013 r.

Na podstawie art. 3 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1399 ze zm) informuję o: 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości: 


Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie; ul. Rynek 13, 36-065 Dynów (I półrocze)Gospodarka Komunalna Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa


Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości Gminy Miejskiej Dynów, zmieszanych odpadów komunalnych odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:  1.

 1. Składowisko „Kozodrza” 39-103 Kozodrza 2.
 2. Miedzygminne składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Dynowie – ul. Wuśki 126, 36-065 Dynów
Osiągnięte poziomy:
- Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 18%

- Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 16,7%

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

 1. Prowadzący Międzygminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Miasta Dynów:

  Zakład Gospodarki Komunalnej w Dynowie, ul. Rynek 13, 36-065 Dynów 2.

 2. Adres Międzygminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  MPSZOK przy ul. Wuśki 126, 36-065 Dynów

  Punkt czynny jest w każda drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 9.00 do 14.00.3.

 3. Punkty zbierania przeterminowanych leków:
  - Apteka „GALENA” ul. Handlowa 4, 36-065 Dynów
  - Apteka „Pod Zegarem” ul. Kazimierza Wielkiego 1/3, 36-065 Dynów.
Zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: 


Informujemy, iż zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy oddać w sklepie przy zakupie nowego sprzętu lub  w trakcie obwoźnej zbiórki, która będzie organizowana dwa razy w roku lub przekazać indywidualnie do Międzygminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.





OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że od dnia 1 stycznia 2014 r. obowiązywać będzie nowy kalendarz wywozu odpadów na terenie miasta Dynowa

Szczegółowe kalendarz dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz rozdawany jest wraz z workami w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 4.


Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak




OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Dynowie informuje, że od dnia 9 listopada 2013 r. zostaje otworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dynowie przy ul. Wuśki 126 (wysypisko odpadów komunalnych).

 

Punkt będzie czynny w każdą drugą i ostatnią sobotę miesiąca w godzinach od 9:00 do 14:00.

 

Punkt przyjmował będzie w szczególności zużyty sprzęt RTV i AGD, zużyte meble oraz odpady budowlane pochodzące z remontów gospodarstw domowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania Punktu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Dynowie www.dynow.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Dynowie pok. nr 4 i ZGK Dynów.

 

 

Burmistrz Miasta Dynów
Zygmunt Frańczak

 


NOWE PRZEPISY I OBOWIĄZKI

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miejskiej Dynów.

Informuję Państwa, że w związku z ,, rewolucją  śmieciową” gminny system odbioru odpadów komunalnych zaczął obowiązywać od 1 lipca 2013 r.
Nowe obowiązki wynikają ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i mają zasięg ogólnopolski.

 

W związku z powyższym:

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Miejskiej Dynów MA OBOWIĄZEK złożenia DEKLARACJI, która będzie podstawą wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Druki deklaracji dostępne są w Urzędzie Miejskim w Dynowie (pok. nr 4, parter) oraz udostępnione na stronie internetowej www.dynow.pl.

 

Pobierz druk deklaracji:


Zgodnie z ustawą przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

 

Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych i Spółdzielni Mieszkaniowej).

 

Opłata za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości zamieszkałych w GMINIE MIEJSKIEJ DYNÓW jest naliczana od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość oraz odpowiedniej stawki opłaty przyjętej Uchwałą Rady Miasta Dynów Nr XXVIII/159/12
z dnia 27 grudnia 2012 r.


Rada Miasta Dynów uchwaliła dwie stawki opłaty.

 

Ponadto informuję, iż właściciele nieruchomości niezamieszkałych nie zostali objęci nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi.


Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: sklepy, placówki usługowe, warsztaty rzemieślnicze, lokale gastronomiczne, pensjonaty, hotele, biura, hurtownie, magazyny, zakłady przemysłowe, ogródki działkowe, działki rekreacyjne, szkoły, cmentarze, obiekty użyteczności publicznej itp.


Ze względu na powyższe właściciele/zarządcy nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są posiadać, stosowną umowę na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Dynowie lub uprawnionym podmiotem (firmą wpisaną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Miejskiej Dynów) – wykaz firm znajduje się na stronie internetowej www.bip.dynow.pl.

 

WAŻNE: Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej systemem gminnym od 1 lipca 2013) z odpadami komunalnymi z prowadzonej działalności gospodarczej!

Posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi jest wymagane przepisami i podlega kontroli.

 


Na terenie Gminy Miejskiej Dynów odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zabudowanych zajmuje się Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa, która wygrała przetarg.


Worki do segregacji odpadów należy odbierać w pokoju nr 4 w Urzędzie Miejskim w Dynowie w godzinach urzędowania.

 


Dodatkowych informacji udziela Referat Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Dynowie pokój nr 4 lub telefonicznie pod nr 16 6521 093 wew. 49 i 51.

 

Pobierz dokumenty: